مصاحبه با مجله کتاب هنر
 مصاحبه با مجله هنر ایران
 مصاحبه با مجله سروش
 مصاحبه با روزنامه آزاد، اردیبهشت 1378
 مصاحبه با روزنامه آزادگان، پنجشنبه 26 اسفند 1378
 چهارشنبه 2 شهریور 1379
 مصاحبه با پیک سنجش، 29 بهمن 1380
 مصاحبه با روزنامه همشهری 6 بهمن 1382
 مقاله روزنامه کارگزاران، پنجشنبه 23 فروردین، نوشته علی عبدلی
 مصاحبه با روزنامه کارگزاران، پنجشنبه 23 فروردین
 سرنوشت موسیقی به قلم نواب صفا
 مصاحبه با مجله جوانان
 مصاحبه با مجله کهکشان شماره نهم
 مصاحبه با مجله دنیای سخن
 روزنامه همشهری 21 اسفند 1384
 زنده یاد اسماعیل نواب صفا نوشته علی عبدلی، 19 فروردین 1385 روزنامه شرق