20 بهمن 1377، نامه سید غلیرضا میر علی نقی به نواب صفا و در خواست یاداشتی از ایشان در مورد وزیری و معروفی