11 آبان 1378 ، نامه محمد جواد کسایی فرزند استاد حسن کسایی به نواب صفا در مورد نگارش خاطراتش با پدرش