1378/7/20، نامه غلامعلی زند وکیلی به نواب صفا در مورد زندگی و علاقه اش به نواب صفا و چاپ کتاب قصه سمع