دعوت از نواب صفا برای شرکت در مراسم معرفی کتاب "مجموعه عکس ها - عباس کیارستمی" 1379