دستخط نواب ضفا و شعر و مرثیه ای که در مورد رهی معیری سروده است