20 خرداد 1373، نامه ناصر سپنچی در مورد ارسال عکس زنده یاد حسین یاحقی