شعر "تو ای صفای من ای..." از جواهری و درج در کیهان لندن. شعر "ای با دل خسته..." از یدالله بهزاد