روز بی فردا، خواننده: دلکش، آهنگ ساز: انوشیروان روحانی